Vi behöver integration, inte isolering

Kära medlemmar och supportrar,

På en natt förändrades förutsättningarna helt och hållet inför de kommande Brexit-förhandlingarna. Jag talar givetvis om det senaste parlamentsvalet i Storbritannien, som innebar en betydande förlust av platser i parlamentet för regeringspartiet Tories. Valresultatet kan tolkas som ett tydligt bakslag för den ”hårda” linje som förts fram av Theresa May. Det blir alltmer uppenbart att en planerad exit från den gemensamma marknaden, med avskaffande av de grundläggande friheterna, inte blir lätt att få igenom, inte ens i Storbritannien. Möjligtvis har sannolikheten för en ”soft” Brexit stärkts, men samtidigt har även osäkerheten generellt sett ökat; kommer utträdet att överhuvudtaget ske under ordnade former? Hur kommer EU-medborgare i Storbritannien, och britter i EU, att drabbas av ett oordnat utträde, då deras rättigheter inte säkrats på ett tydligt sätt?

Ett utträde ur EU – även utan Euron – är en väldigt komplicerad process, som också kommer att bli smärtsam, inte minst på grund av den starka sammanflätning av medlemsstaternas lagstiftning gällande den inre marknaden och de grundläggande friheterna. I juni förra året valde Storbritannien isolering. Sakta men säkert ser vi följderna av detta i Storbritannien, med fallande pund och ökande tvivel bland investerare, redan långt innan Brexit trätt i kraft. Som en följd av starka handelsrelationer med Storbritannien, kommer även Sverige och svenska företag att ta skada av Brexit.

Vi Europafederalister väljer vägen för integration. I stället för att vända ryggen mot den europeiska gemenskapen vill vi utveckla idéer för ett framtida demokratiskt och federalt Europa. Den europeiska föreningsprocessen som inleddes strax efter andra världskriget är långt ifrån över. Till detta måste vi till fullo utnyttja potentialen för ökat samarbete som ges i de nuvarande europeiska fördragen. Samtidigt är de europeiska fördragen inte skrivna i sten; de kan formas och utvecklas för att EU bättre ska kunna hantera nya utmaningar. Och nyckeln till detta är att vi genom fördragen fördelar beslutsfattandet på rätt nivåer inom Europa. Den europeiska nivån borde få exklusiv beslutsrätt över de områden som angår oss alla som européer. Sådana beslutsrätter kan komma ifråga gällande t.ex. utrikespolitik, asylpolitik, klimatförändring, den inre säkerheten och skydd av EU:s yttre gränser.

Men vi kan inte lyckas med något av detta utan en konsekvent demokratisering av det europeiska beslutsfattandet och den parlamentariska lagstiftningsprocessen. Som en lösning på det demokratiska underskottet skulle det vara nödvändigt först och främst – från ett federalt perspektiv – att stärka Europaparlamentets representativitet och funktionssätt. Detta kan ske till exempel genom upprättandet av ett tvåkammarsystem, där en andra kammare ersätter det Europeiska Rådet som företrädare för nationella intressen.

Vi Europafederalister träffas regelbundet för att diskutera och formulera våra tankar kring möjligheterna och formerna för ökad integration i Europa. Vi har ambitionen att kommunicera dessa idéer till den svenska allmänheten. Vi bjuder in alla intresserande att utveckla det europeiska projektet tillsammans med oss.

– Michael Holz, Ordförande Europafederalisterna